CASTA DIVA award ceremony and concert     15 October 2020

casta diva 12

©Daniil Kochetkov / The Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow

casta diva 11

©Daniil Kochetkov / The Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow

casta diva 10

©Daniil Kochetkov / The Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow

casta diva 9

©Daniil Kochetkov / The Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow

casta diva 8

©Daniil Kochetkov / The Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow

casta diva 7

©Daniil Kochetkov / The Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow

casta diva 6

©Daniil Kochetkov / The Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow

casta diva 5

©Daniil Kochetkov / The Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow

casta diva 4

©Daniil Kochetkov / The Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow

casta diva 3

©Daniil Kochetkov / The Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow

casta diva 2

©Daniil Kochetkov / The Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow

casta diva 1

©  Daniil Kochetkov / The Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow

   ©  Daniil Kochetkov / The Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow

© 2014  brutalromanticism2,  Designed by Lyudmila: Studio BR                            

  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon